***ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1997-2017***

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ

Ενημέρωση: Ιανουάριος 2012

Παρακαλούμε μη στέλνετε τις μελέτες σας τον Αύγουστο.

Το Ανιστόρητον δέχεται μονογραφίες, μελέτες ιστορικών και αρχαιολόγων ή άλλων επιστημόνων αλλά και αξιόλογες εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης που αφορούν σε οποιαδήποτε εποχή και γεωγραφική περιοχή. Παρακαλώ στείλτε τις εργασίες σας στην ηλ/κή διεύθυνση: anistor@anistor.gr

Το Ανιστόρητον δέχεται για δημοσίευση μονογραφίες (διατριβές, βιβλία κλπ) οι οποίες είναι αδημοσίευτες ή έχει εξαντληθεί η τυπωμένη τους έκδοση. Δείτε παραδείγματα μονογραφιών στα Ιστοριογραφικά. Η μονογραφία πρέπει να υποβληθεί σε ένα ενιαίο αρχείο .doc που θα περιλαμβάνει όλο το υλικό (κείμενο, εικόνες, διαγράμματα κλπ).

Η υποψήφια προς δημοσίευση στο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ εργασία/μελέτη πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να αναφέρεται σε θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης οποιασδήποτε εποχής.

2. Να είναι γραμμένη σε καλά ελληνικά ή αγγλικά και σε γλώσσα κατανοητή από τον μέσο μορφωμένο αναγνώστη.

3. Να είναι πρωτότυπη και τα πνευματικά δικαιώματά της να ανήκουν στον συγγραφέα.

4. Το συνοδευτικό υλικό (εικόνες, μουσική κλπ) να είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή απαλλαγμένο πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη με εκτενείς βιβλιογραφικές παραπομπές σε μορφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους.

6. Να έχει επιστημονικό περιεχόμενο, ύφος και δομή.

7. Να περιλαμβάνει αλφαβητική Βιβλιογραφία στο τέλος.

8. Να υποβληθεί σε μορφή .doc (Word) και να μην είναι μεγαλύτερη από 4.000 λέξεις αν και εργασίες μεγαλύτερου μήκους δεν αποκλείονται προκαταβολικά.

9. Να περιέχει στο τέλος του κειμένου το πλήρες ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα (υποχρεωτικό) και την ηλεκτρονική του/της διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό).

10. Να περιέχει στην αρχή ή σε ξεχωριστή σελίδα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα με αναφορές σε σπουδές, πτυχία που έχουν ολοκληρωθεί ή πρόκειται να ολοκληρωθούν και πιθανές δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε συνέδρια. Το κείμενο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις ή μία σελίδα μεγέθους Α4.

Η υποψήφια προς δημοσίευση εργασία θα αναγνωσθεί από επιστήμονα, ιστορικό ή αρχαιολόγο, και/ή από μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Υπάρχει πιθανότητα να προταθούν στον/στην συγγραφέα αλλαγές ή διορθώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Επιτροπή.

Η μελέτη που πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα δημοσιευθεί στο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ εντός έξη μηνών από την στιγμή που ο/η συγγραφέας θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η εργασία του έχει λάβει την τελική έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται στους συγγραφείς που αποστέλλουν στο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ εργασίες/μελέτες τους προς δημοσίευση ότι ΔΕΝ απαιτείται χρηματικής τους συμβολή στην δημοσίευση της εργασίας τους. Επίσης, οι συγγραφείς δημοσιευμένων άρθρων/εργασιών /δοκιμίων κλπ ΔΕΝ δικαιούνται ΟΥΤΕ μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση από το ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ για δημοσιευμένες εργασίες/μελέτες/δοκιμια κλπ, την στιγμή που το περιοδικό διατίθεται δωρεάν. Επίσης, ο/η συγγραφέας που αποστέλλει εργασίας προς δημοσίευση αποδέχεται και δεσμεύεται με τον όρο ότι εάν το έργο του δημοσιευθεί θα είναι επ' άπειρον διαθέσιμο στο κοινό στο Διαδίκτυο (Internet) ή σε μορφή CD-ROM/DVD-ROM/BLUE-RAY ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσιεύσεως γνωστή σήμερα ή που πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον δια του περιοδικού ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ. Από την άλλη πλευρά, τα πνευματικά δικαιώματα του έργου ανήκουν στο συγγραφέα, ο οποίος μπορεί να διαθέσει το έργο του με οποιοδήποτε τρόπο εκείνος/η επιθυμεί με μόνη του υποχρέωση να αναφέρει σε κάθε νέα δημοσίευση ότι η πρώτη δημοσίευση έγινε στο περιοδικό ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ με αναγραφή της ηλεκτρονικής διευθύνσεως του περιοδικού (http://www.anistor.gr/index.html).

Οι αναγνώστες μπορούν να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους ή να εκτυπώσουν τα κείμενα του Ανιστόρητον για προσωπική τους χρήση. Δεν επιτρέπεται, όμως, οποιαδήποτε χρήση των κειμένων και των εικόνων για εμπορικούς σκοπούς.

Μελέτες που δεν δημοσιεύονται διαγράφονται από το αρχείο του ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ και θεωρείται ότι δεν παρελήφθησαν ποτέ.

Η υποβολή μονογραφίας ή μελέτης στο ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ προϋποθέτει την παραδοχή και εφαρμογή των ανωτέρω όρων από τον/την συγγραφέα/συγγραφείς.

Εάν σχεδιάζετε να συγγράψετε μια μονογραφία ή μελέτη, παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τον Οδηγό Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλούμε πριν αποστείλετε την μονογραφία/εργασία/μελέτη σας να διαβάσετε και να εφαρμόσετε τις οδηγίες στην σελίδα ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ© 1997-2012 Ανιστόρητον ISSN 1108-4081